TŘEBAŘOV

Hlavní nabídka

Úvodní stránka
Nástěnka
Představení obce
Školství
Svazek kanalizace
Spolky a organizace
Lékaři
Svoz odpadu
Projekty spolufin. EU
Fotogalerie
Regionální internet

Obecní úřad

Základní informace
Obecní symbolika
Popis úřadu
Kontaktní údaje
Poskytování informací
Obecní dokumenty
Zpravodaje

Zpět  

Charita Moravská Třebová

Publikováno: před čtyřmi roky

Charitní pečovatelská služba poskytuje služby v domácnosti, pokud potřebujete pomoc při některých každodenních činnostech, jako je pomoc při osobní hygieně, nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, dovoz oběda, praní prádla apod.

Sídlí v Moravské Třebové, Svitavská 655/44, tel. 733 592 359, email: chps@mtrebova.charita.cz, provozní doba: po – pá od 7.00 do 15.00 hod.
 

  


Charita v Moravské Třebové je nezisková církevní organizace s vlastní právní subjektivitou od 12. 6. 1995. Organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí organizace Charita Česká republika. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Charita Moravská Třebová je evidována jako církevní právnická osoba u Ministerstva kultury ČR podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Jako nestátní nezisková organizace působí v oblasti sociální a humanitární pomoci. Charita poskytuje potřebnou pomoc lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání, národnosti, státní příslušnosti a politického názoru.

 

Snaží se o vytvoření systému péče o potřebného člověka. Společně s ním hledá typ pomoci, která odpovídá jeho potřebám. Pokud sám klient vyžaduje celodenní systematickou pomoc a sám si to přeje, je mu poskytována poradenská činnost, kam se může obrátit v oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska.

Posláním Charity Moravská Třebová je sloužit lidem v nouzi, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Své poslání naplňujeme zejména prostřednictvím kvalitní sociální práce, materiální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebnýmlidem a rovněž úsilím o spravedlnější podmínky ve společnosti. 

Charitní pečovatelská služba Moravská Třebová

(CHPS Moravská Třebová)

Poslání: Posláním charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle:Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka. 

Cílem charitní pečovatelské služby je: Podpořit nebo pomoci klientovi tak, aby se zlepšila jeho soběstačnost nebo aby byla co nejvíce zachována v míře, v jaké je klient schopen. 


 • podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne

   

 • Podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne

   

 • Podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které sám nezvládne

   

 • Podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento kontakt prostředkovat

   

 • Pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity a zprostředkovat klientovi informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách,   kompenzačních pomůckách a jiných návazných službách

  Okruh osob:

  Charitní pečovatelská služba je určena lidem z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

 • Jedná se o tyto skupiny: 

 •        senioři 

  • osoby s chronickým onemocněním

  • osoby se zdravotním postižením

  • osoby s tělesným postižením

  • osoby s mentálním postižením

   Služba je určena pro osoby ve věku:

  • mladí dospělí (19–26 let)

  • dospělí (27 – 64 let)

  • mladší senioři (65 – 80 let)

  • starší senioři (nad 80 let)

   Forma poskytované služby:

   Pečovatelská služba terénní 

      Provozní doba:

  Po – Pá

  7:00 – 15:00

  15:00 – 18:30 po vzájemné dohodě s klienty 

  Víkendy a státní svátky

  8:00 – 18:00

  po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 

 • Kapacita služby:

  8 klientů/den; 80 klientů/rok

    Oblast působnosti služby:

   Pardubický kraj – Moravskotřebovský

                                      a Jevíčský region

  Nabídka základních činností dle zákona          108/2006 Sb.: 

 •    -  pomoc při zvládání běžných úkonů   -  péče o vlastní osobu 

     -  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 •    -  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 •    -  pomoc při zajištění chodu domácnosti

    -  zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím

  Klientům jsou nabízeny tyto fakultativní služby

 • -  přeprava klienta automobilem provozovaným poskytovatelem /lékař, úřady apod./ 

 • -   dohled nad klientem služby 

  Důvody pro odmítnutí služby:

  -   nenabízíme daný druh služby

  -   nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí  sociální služby, o kterou osoba žádá

  Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je hrazena klientem dle platného ceníku.

  Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (polohovací postele, vozíky, chodítka, atd.)

  Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1. 1. 2018

  Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování pečovatelské služby, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Ceník obsahuje také ceny fakultativních činností, které vyhláška nestanovuje.

  Kód

  Popis úkonů:

  Cena pracovní dny

  Cena víkend a svátek

  01.

  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  0101

  - pomoc a podpora při podávání jídla a pití

  110,–Kč/ hod.     

  120,–Kč/hod.

  0103

  - pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

  0104

  - pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

  0106

  - pomoc při přesunu na  lůžko nebo invalidní vozík

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

   

  02.

  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  0201

  - pomoc při úkonech osobní hygieny

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

  0202

  - pomoc při základní péči o vlasy a nehty

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

  0203

  - pomoc při použití WC

  110,–Kč/ hod.

  120,–Kč/hod.

   

  03.

  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  0301

  - pomoc při přípravě jídla a pití

  110,–Kč/ hod.

   

   

            neposkytuje se

  0306

  - zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního   stravování

  110,–Kč/ hod.

  0313

  - příprava a podání jídla a pití

  110,–Kč/ hod.

  0314

  - dovoz  nebo donáška jídla

  20,– Kč/ úkon

   

  05.

  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  0502

  - pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní, po malování)

  120,–Kč/ hod.

   

   

   

   

            neposkytuje se

  0507

  - běžné nákupy a pochůzky

  110,–Kč/ hod.

  0508

  - běžný úklid a údržba domácnosti

  110,–Kč/ hod.

  0510

  - donáška vody

  110,–Kč/ hod.

  0511

  - topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení

  110,–Kč/ hod.

  0512

  - velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

  110,–Kč/úkon

  0513

  - praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

    60,–Kč/ kg

  0514

  - praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

    60,–Kč/ kg

   

  08.

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  0808

  - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

  110,–Kč/ hod.

           neposkytuje se

   

  Fakultativní činnosti – nenárokové

  5001

  - přeprava klienta automobilem provozovaným poskytovatelem (bez doprovodu)

  15,–Kč/km

           neposkytuje se

   6001

  -  dohled nad klientem služby

  110,–Kč/ hod.

   

  Ceník za pronájem zdravotních a kompenzačních pomůcek

   

  Název pomůcky

  Cena v Kč/měs

  Pomůcky k usnadnění pohybu

  Podpažní berle, francouzské hole

  30 Kč

  Chodítko pevné hliníkové

  60 Kč

  Chodítko hliníkové krokovací

  60 Kč

  Chodítko pojízdné

  150 Kč

  Chodítko pojízdné vysoké

  170 Kč

  Chodítko pojízdné s loketními podpěrkami

  170 Kč

  Chodítko vysoké rámové

  170 Kč

  Invalidní vozík

  200 Kč

  Invalidní vozík starší

  150 Kč

   

  Postele, antidekubitní pomůcky

  Postel polohovací s elektr. ovládáním

  650 Kč

  Jídelní stolek k posteli

  60 Kč

  Jídelní stolek do lůžka

  30 Kč

  Antidekubitní systém

  180 Kč

  Antidekubitní polohovací pomůcka

  30 Kč

  Samostatně stojící hrazdička k posteli, křeslu

  90 Kč

   

  Pomůcky k zajištění osobní hygieny

  WC křeslo posltrované

  120 Kč

  WC křeslo pojízdné

  120 Kč

  WC křeslo plastové

  60 Kč

  Nástavec na WC

  60 Kč

  Sedátko do vany/ na vanu

  60 Kč

  Sedátko na vanu otočné

  60 Kč

  Židle do sprchy

  90 Kč

  Vanový zvedák

  210 Kč

  Podložní mísa

  30 Kč

  Bažant

  30 Kč

   

                     

   

   

   

   

© 2016 – 2021 UJOSOFT -bobobubo